การตรวจเครนหรือการตรวจสอบปั้นจั่นมีความสำคัญอย่างมากและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการของการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการทดสอบ โดยให้วิศวกรมืออาชีพหรือวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ดำเนินการเอกสารรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น นายจ้างจะต้องจัดให้มีเอกสารรายละเอียดคือข้อมูลการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นโดยวิศวกรเครื่องกลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้รับรอง ถ่ายภาพของวิศวกรขณะทดสอบ พร้อมทำสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้กับพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้  ขั้นตอนการตรวจเครน มีอะไรบ้าง ทำการตรวจสอบโครงสร้างหลักของปั้นจั่นหรือเครน ตรวจสอบสภาพรอยเชื่อม สภาพน็อต รวมถึงการคลายตัวทำการตรวจสอบระบบต้นกำลังเครน…