จป หัวหน้างาน ทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้กันคุ้นหู ซึ่งย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน แน่นอนว่าจะเป็น จป หัวหน้างาน  ได้ ก็ต้องเป็นลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน แต่คุณรู้หรือไม่ว่ากิจการใดบ้างที่ต้องมี จป หัวหน้างาน หน้าที่ของ จป หัวหน้างานคืออะไร และการอบรม จป หัวหน้างาน เป็นอย่างไร เพื่อให้คุณเข้าใจในเบื้องต้น เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากและเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน ไม่มากก็น้อย

ทำไมต้องมี จป หัวหน้างาน

ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการดังต่อไปในนี้ ต้องมี จป หัวหน้างาน และ จป บริหาร ได้แก่

กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

1.เหมืองแร่ ปิโตรเคมี

2.โรงงาน คลังสินค้า

3.ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง

4.ขนส่ง

5.สถานีบริการน้ำมัน

กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

6.โรงแรม

7.ห้างสรรพสินค้า

8.สถานพยาบาล

9.สถาบันทางการเงิน

10.LAB กายภาพ

11.สถานบันเทิง การกีฬา

12.Lab เคมี ชีวภาพ

13.สำนักงานสนับสนุน 1-12

14.กิจการตามประกาศ

หากไม่มีการแต่งตั้ง จป หัวหน้างาน นายจ้างจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หน้าที่ของ จป หัวหน้างาน

  • ดูแลลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย
  • วิเคราะห์งาน หาสาเหตุ บ่งชี้อันตราย แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริมด้านความปลอดภัย
  • สอนวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับลูกจ้าง
  • ตรวจสอบสภาพการทำงาน สภาพพื้นที่ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องมาจากการทำงาน นำเสนอต่อนายจ้าง
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

การอบรม จป หัวหน้างานคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นลูกจ้างในระดับหัวหน้างานและต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร รวมถึงผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด หลักสูตรการอบรม จป หัวหน้างาน โดยหลักๆ จะมีด้วยกัน 4 หมวดวิชา ได้แก่

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน

2.กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

4.การป้องกันและควบคุมอันตราย

หลักสูตรการอบรม จป หัวหน้างาน ในแต่ละหัวข้อหรือหมวดหมู่จะมีข้อย่อยลงไปอีก ซึ่งแต่ละหมวดหมู่นั้น มีความสำคัญมากๆ ผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน ต้องอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร เมื่อผ่านการอบรม จป หัวหน้างานแล้วจะมีใบวุฒิบัตรมอบให้เพื่อแสดงว่าผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน เป็นที่เรียบร้อย