คุณเข้าใจความหมายของปั้นจั่นและการตรวจสอบปั้นจั่น รวมถึงการทดสอบปั้นจั่นดีแค่ไหน แล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่นด้วย สำคัญอย่างไร ปั้นจั่นหรือเครนเป็นเครื่องจักรกลสามารถใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ในปัจจุบันสถานประกอบการโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการนำเอาเครนหรือปั้นจั่นมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องทุ่นแรงช่วยลดแรงงานคนและช่วยประหยัดต้นทุนได้ด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูความหมายของปั้นจั่น การทดสอบและการตรวจสอบปั้นจั่น รวมถึงไขข้อข้องใจที่ว่าทำไมต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่นด้วย

ปั้นจั่น หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและใช้เคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยตามแนวราบ นอกจากนั้นปั้นจั่นก็ยังหมายถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย

การตรวจสอบปั้นจั่น หมายถึง การตรวจพิจารณา ตรวจสอบความเรียบร้อยของกลไกในการทำงานและชิ้นส่วนของเครื่องจักรปั้นจั่น หม้อน้ำ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต

การทดสอบปั้นจั่น หมายถึง การทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกในการทำงานของอุปกรณ์ ดำเนินการโดยวิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่นด้วย เชื่อว่าเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัย นอกจากการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยแล้ว ก็ยังเกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย นายจ้างจำเป็นต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบปั้นจั่นตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต การทดสอบและการตรวจสอบปั้นจั่นให้ดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบและทดสอบ ซึ่งเซ็นรับรองโดยวิศวกรด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้กับพนักงานตรวจแรงงาน

ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ได้กำหนดไว้ดังนี้

  • ปั้นจั่นหรือเครนที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาด 30-50 ตันให้ทดสอบทุก 3 เดือน แต่ถ้าไม่ถึง 30 ตันให้ทดสอบทุก 6 เดือนสำหรับปั้นจั่นใช้ในงานอื่นๆ ให้ทดสอบปีละครั้ง แต่ถ้าปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานเกิน 6 เดือน ก่อนนำกลับมาใช้งานต้องทดสอบใหม่ทุกครั้ง
  • การทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่นใหม่ขนาดไม่เกิน 20 ตันให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า ไม่เกิน 1.5 เท่าของพิกัดการยกอย่างปลอดภัย ส่วนปั้นจั่นที่มีน้ำหนักมากกว่า 20-50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จากพิกัดการยกอย่างปลอดภัยและปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักจริง โดยไม่เกินพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด

ทั้งหมดนี้ คือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับความหมายของปั้นจั่น การตรวจสอบปั้นจั่นและการทดสอบปั้นจั่น ที่เรานำมาแชร์ หวังว่าทุกคนคงได้คำตอบแล้วว่าทำไมการตรวจสอบปั้นจั่นและการทดสอบปั้นจั่นถึงสำคัญ เพราะนอกจากเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ยังเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกด้วย